گروه کامپیوتر

مجتبی مهاجری

مجتبی مهاجری (عضو هیات علمی)
رشته علمی:
مدرک: کارشناسی ارشد
پست الکترونیک: mohajeri@iauk.ac.ir
سایت شخصی: