گروه کامپیوتر

سید حمید غفوری

سید حمید غفوری (عضو هیات علمی)
رشته علمی: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مدرک: کارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)
پست الکترونیک: ghafoori.shamid@gmail.com
سایت شخصی: