گروه کامپیوتر

عباس رضایی

عباس رضایی (عضو هیات علمی)
رشته علمی:
مدرک: کارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)
پست الکترونیک: abbas_rezaiee@yahoo.com
سایت شخصی: