گروه کامپیوتر

محمد احمدی نیا

محمد احمدی نیا (عضو هیات علمی)
رشته علمی: کامپیوتر/نرم افزار
مدرک: کارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)
پست الکترونیک: ahmadinia@gmail.com
سایت شخصی: http://www.iauk.ac.ir/ahmadinia